Έκδοση ανοιχτής πρόσβασης “Πρακτικές συμμετοχής πανεπιστημίων για την ανάκαμψη των Πολιτιστικών Φορέων της Ευρώπης μέσω της Ανοικτής Καινοτομίας”

Πρόκειται για την παραγωγή μιας δημοσίευσης σε ανοικτή πρόσβαση η οποία καταγράφει πρακτικές συμβολής των πανεπιστημίων στην ανάκαμψη των Πολιτιστικών Φορέων της Ευρώπης μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνει τρεις άξονες: (α) προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική κληρονομιά μπορει να ωφεληθεί από την παραγωγή και κυκλοφορία της γνώσης στα πανεπιστήμια για τη στήριξη των πολιτιστικών φορέων στην υπέρβαση της πανδημικής κρίσης (β) αναλύει το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πανεπιστήμια στην αναζωογόνηση τους και (γ) παρουσιάζει μια συλλογή πρακτικών στις οποίες τα πανεπιστήμια λειτουργούν ως καταλύτες για την ανάκαμψη των πολιτιστικών φορέων μέσω της ανοιχτής καινοτομίας.

Εκθέσεις

Έκθεση 1/PR1A7: Σύνοψη της δημοσίευσης “Πρακτικές για την ανάκαμψη των Πολιτιστικών Φορέων της Ευρώπης, μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας”

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μία επισκόπηση της έκδοσης του προγράμματος η οποία καταγράφει και αναδεικνύει πρακτικές της συμβολής των Πανεπιστημίων στην ανάκαμψη των Πολιτιστικών Φορέων της Ευρώπης μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας. Σκοπός του είναι να παρουσιαστούν με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο η διαδικασία και το αποτέλεσμα της επιλογής των δέκα καλύτερων πρακτικών στον τομέα της ανάκαμψης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω της ανοιχτής καινοτομίας των Πανεπιστημίων.

Έκθεση 2/PR1A5: “Πρακτικές για την ανάκαμψη των Πολιτιστικών Φορέων της Ευρώπης, μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας πανεπιστημίων

Το παρόν έγγραφο είναι το τελικό αποτέλεσμα του 1ου Αποτελέσματος του προγράμματος eCHOing. Δέκα (10) Μέσω έρευνας τεκμηρίωσης, εκπόνησης και διεξαγωγής έρευνας με ερωτηματολόγια και ανάλυση των ευρημάτων, αναδείχθηκαν οι δέκα (10) καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές ανάκαμψης φορέων που ασχολούνται με τη πολιτιστική κληρονομιά με τη βοήθεια της ανοιχτής καινοτομίας πανεπιστημίων. Παρουσιάζονται επίσης (α) οι ευκαιρίες και τα εμπόδια για αμοιβαία επωφελείς πιθανες συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και πολιτιστικών φορέων στον κλάδο, και (β) μια σειρά εκτιμήσεων για το μελλον τέτοιων συνεργασιών.

Γραφήματα eCHOing/PR1A6

Best practices Greek
Objectives Greek
Methodology in Greek
Main Aims in Greek
Solutions, opportunities, challenges, barriers - GREEK
Findings, solutions GREEK